Déan teangmháil linn / Contact us - Tel.: (056) 776 5697 | Fax: (056) 775 0110

Gaelscoil Osraí Polasaí Iontrála

 1. Is é comhionannas rochtana, an luacheochair a dheimhníonn clárú paistí d’ár scoile.  Ní dhiúltaítear páiste de bharr cine, riachtanais oideachas speisialta, máchaille, teanga / blas, inscne, tuairimí agus luachanna creidimh / polaitiúla, cúinsí clann nó sóisialta.

   

 2. Aithnítear cearta tuismitheoirí a bpáistí a chlárú ina rogha scoile.  Ach tá Bord Bainistíochta Ghaelscoil Osraí freagrach as cearta a chomhluadair scoile, agus go háirithe cearta na bpaistí atá cláraithe cheana sa scoil.  Ní mór bhreithiúnas cóir a thabhairt ar gach iarratas bunaithe ar chearta nádúrtha agus feidhmiú ar son leas páistí / iarrthóirí.

   

 3. Ag tacú leis an scoil, cinntíonn an Bord Bainistíochta uasmhéid líon na ndaltaí í ngach rang seomra ag tógaint san áireamh moltaí na Roinne Oideachais agus Eolaíochta i leith meán uimhreacha ranga, agus ag braith ar na hacmhainní a chuireann an Roinn Oideachas agus Eolaíochta ar fáil don Bhord Bainistíochta.

   

 4. Glacfar le páistí sna Naíonáin Bheaga bunaithe ar an gcoinníoll go mbeadh an chóiríocht chuí ann. 

   

 5. Tabharfar tosaíocht sa scoil mar seo:

 

v  Clann mhac agus iníonacha foireann reatha na scoile ag an am.

v  Deartháireacha / deirfiúracha daltaí ata sa scoil cheana féin nó a bhí sa scoil tráth.

v  Páistí ó theaghlaigh lán Ghaeilge.

v  Clann mhac agus iníonacha foireann reatha na scoile ag an am.

v  Páistí ón Naíonra, (nó ó Naíonraí aitheanta ag an Coiste Réamhscolaíochta)

v  Páistí is sine.

v  Páistí a bhí cláraithe ar dtús

v  Páistí ina gcónaí cóngarach don scoil.

v  Éinne a ghlacann le háit agus a iarann í a chur siar go dtí an bhliain d’ ár gcoinn, roimh dheireadh Meithimh na scoilbhlian reatha, cuirfear isteach an t-iarrtas do réir gnáth thosaíochta.

v  Éinne a dhéanann é tar éis deireadh na scoilbhliana rachaidh siad ar an liosta don dáta sin agus caillfidh siad aon tosaíocht atá acu.

5. Is féidir glacadh le páiste i ranganna seachas na naíonáin má tá spás ar fáil.  Glacfar leis an bpáiste, tar eis dó / di dul faoi agallamh ag an bpríomhoide agus an múinteoir ranga.  Beidh béim curtha ar chaighdeán  Ghaeilge an pháiste.   Glacfar leis / léi má tá siad sásta go mbeadh an paiste ar leas na scoile agus an scoil ar leas an pháiste.

6.  Le linn na scoilbhliana, cláraítear páistí a thagann isteach sa cheantar, nó ó scoileanna eile, de réir rialacha na Roinne, treoracha an pholasaithe iontrála agus le comhaontú leis an scoileanna eile. 

7. 

8. 

Cuirtear oíche eolais ar fáil do thuismitheoirí ionchasacha roimh dheireadh na scoilbhliana.

10.  

11.  

12. Ní mór do na daltaí atá cláraithe in ár scoil comhoibriú agus tacú leis na polasaithe atá ag an scoil.

13. 

Glacadh leis an bpolasaí leasaithe se ar 13ú Márta 2008

Leasaíodh arís é ar 20ú Feabhra 2013 mar seo a leanas:

Do thuismitheoirí atá míshásta le cinneadh iontrála, tá córas achomhairc. Is féidir leo é sin a chur in iúl don Bhord Bainistíochta. Ní mór go gcuirfí siad an achomharc chuig caothairleach an Bhord, i bhfoirm scríobhta, ag leagadh amach cúiseanna achomharca agus caithfidh go bhfuil sé sin déanta taobh istigh de 10 lá theis an dúiltiú. Má tá tuismitheoirí míshásta le toradh an achomharc sin, is féidir leo achomhairc a dhéanamh leis an Roinn Oideachas agus Eolaíochta, faoi sliocht 29 don Acht Oideachas, ar an bhfoirm oifigiúil ón Roinn. Caithfidh go gcuirfidh an achomharc sin chuig an Roinn taobh istigh de 42 lá i ndiadh an cinneadh ón scoil.