Nuachtlitir Tús na Bliana 2018/2019

Fáilte chroíúil ar ais ar scoil gach éinne. Tá 455 páiste linn i mbliana agus táimid ag súil le bliain iontach foghlama, spraoi agus iontaisí an tsaoil. Curimid fáilte ar leith roimh an 66 naíonáin bheaga inár dtrí rang naíonain bheaga, an chéad uair i stair 34 bliain na scoile gur thárla a leithéid. Beimid ag súil le bheith ag comhoibriú libh mar thuismitheoirí chun go mbeidh suaimhneas agus sonas ag ár bpáistí agus go réiteofar aon fhadhb chomh tapaidh agus i slí chomh éifeachtach agus gur féidir linn le chéile. Cuirimid in iúil duit go bhfuil sé fíor-thábhactach labhairt le múinteoir agus an scoil nuair go bhfuil buairt ort faoi aon rud a bhaineann le do pháiste agus gan ligint do rud leanúint ar aghaidh. Formhór an ama is leor nóta i ndialann obair bhaile ach má tá fáth agat labhairt leis an múinteoir, cur glaoch ar an oifig le’d thoil ag 056 7765697 chun cruinniú a lorg nó cur ephoist go runai@osrai.com Is fearr gan ceisteanna móra a árdú le múinteoir ghnóthach roimh nó díreach an lae scoile nuair go bhfuil siad ghnóthach le do pháiste agus páistí eile.

You are hugely welcome back to a brand new school year where we all start afresh and hopefully refreshed after our summer break. A particular welcome to our 67 new Junior Infants in Múinteoir Ruth, Bríd and Jennifer’s classes, the first time our school has accepted three junior infant classes as a result of the continuing very high demand for places in our school. We have 455 children this year and look forward to a wonderful year of learning, play and the wonders and surprises of life. We look forward to working together with you as parents to ensure your child’s wellbeing and happiness and also to finding a way to deal with any occasional problems that may arise as quickly and effectively as we all would like. We remind you therefore, that a problem brought to our attention quickly is always the easiest one to solve. A quick note in your child’s homework diary is normally enough but if you feel you need to speak to a teacher, please contact Eileen in the office on 056 7765697 or email runai@osrai.com to arrange an appointment. It’s always much better not to ‘doorstep’ a teacher with an issue of concern when they are busy with children in the morning or at the end of the school day. We sincerely thank Múinteoirí Colette and Maria T and the children in their Rang a 3 class who have agreed to take up temporary residence in the Máistir’s office upstairs as we work on getting our new classroom put in place. We apologise for the inconvenience involved.

Oíche Eolais Tuismitheoirí/Parents Information Meeting

Táimid ag rith le oíche eolais do tuismitheoirí uilig na scoile i mbliana ar an Déardaoin seo chugainn, an 13 Meán Fomhair sa scoil. Tosóimid ag 7 pm le cruinniú eolais do na tuismitheoirí ar fad ag 7.00 pm agus i ndiaidh sin, beidh cruinniú i ngach seomra le múinteoir/múinteoirí do pháiste  don mbliain. Is seans í seo chun tuiscint mhaith a bheith ag gach éinne ar chur chuige na múinteoirí agus socruithe ghinearálta na scoile. Tá súil againn gur feidir le tuismitheoir amháin ón gclann ar a laghad a bheith i láthair. Beidh an tráthnóna críochnaithe roimh 8.30 pm le cúnamh Dé. Beidh cruinnithe Rang a 1 ar siúl ar an gCéadaoin an 12 ag 7.00 pm agus beidh na cruinnithe do naíonáin bheaga ar siúl i gceann cupla seachtain.

We have decided to have an information night for all parents in our school on Thursday next September 13th at 7.00 pm. We will begin with a general information meeting about the school in the halla and you will then be able to move to your child’s classroom to meet with their teacher/teachers for the year. This is a great opportunity to get a clear picture of how the year’s learning will work for your child and how we can all work together to make the year ahead one of great co-operation for all of us. We hope that at least one parent from each family can make the evening which will finish by 8.30 pm hopefully! The meetings for Rang a hAon cannot take place on the Thursday unfortunately and will take place instead at 7.00 pm on Weds the 12th and the Junior Infant meetings will take place in a few weeks time.

Féitheoireacht maidine/Morning Supervision

Cuirfear i gcuimhne duit go n-osclaíonn an scoil ag 8.50 am do pháistí. Níl féitheoireacht ar fáil do pháistí roimh an am sin. Bí cinnte do pháistí a bhailiú in am taréis scoile agus imeachtaí scoile chomh maith. Ní chuirfear féitheoireacht ar fáil taréis am scoile.

Iarraimid ort carr-chlós LIDL, ALDI nó Supervalu a úsáid le’d thoil agus siúl le do pháiste óna h-áiteanna sin go dtí an scoil nó siúl nó rothaigh leo ón mbaile. Cuir ceist ar an oifig mar gheall ar bhusanna scoile chomh maith.

We remind you that the school grounds open for pupils at 8.50 am and that supervision is not provided before that time. We also ask you to collect your children on time after school or school activities end. We do not provide supervision after school or school activities end.

We also ask you to use the LIDL, ALDI and Super-Valu car-parks and to walk with your child from there to school or better again to walk or cycle with them from home. You will also get school bus details from the office and we encourage all these forms of transport as part of our Green Schools Initiative.

Laethanta Saoire na Bliana

Seo a leanas na laethanta saoire i rith na bliana. Here are the holiday arrangements for the year to help you plan the escapes! Please try to limit the time your child misses in school outside of these times and please make a special effort to be on time in the morning J

Tá sonruithe oscailte na scoile ar fad ar ár suíomh idirlíon ag http://www.osrai.com/feilire-events-calendar/

All the details of our school openings and closures for the 2018-2019 school year are on our school website at http://www.osrai.com/feilire-events-calendar/

Here are most of the important dates for the next school year 2018/2019.

30 Lúnasa: Tús na Scoilbliana

29ú Deireadh Fomhair-2 Samhain: Briseadh na Samhna/November Break

21 Nollaig: Leathlá do saoire na Nollag

7 Eanair 2018: Ar ais ar scoil don bliain nua

18 go dtí 22 Feabhra 2018: Briseadh an Earraigh.

18ú Márta: Lá Saoire Poiblí Lá le Pádraig

12 Aibreán: Leath lá do saoire na Cásca

29 Aibreán: Ar ais ar scoil taréis na Cásca

6 Bealtaine: Lá saoire bainc Bealtaine.

3 agus 4 Bealtaine: Briseadh Mheithimh

28ú Meitheamh: Deireadh na Scoilbliana.

 

Bille Scoile

Tá árdú beag sa bhille scoile na bliana seo do roinnt ranganna toisc infheistíocht mhór atá déanta againn i scéim nua Bhéarla don scoil.  Iarraimid ort an bille a íoc chomh luath agus is féidir agus beidh tarrac againn arís d’aon tuismitheoir atá íoctha go hiomlán roimh deireadh mí Mheán Fomhair.

The school contribution for your child has increased slightly this year as a result of major investment in a new English reading scheme. Please remember this amount covers essential costs in the school including 24-hour insurance for your child(inside and outside of school), the book rental scheme in the senior classes and the costs of the extra tuition in sports, yoga, dance and swimming which our parents have always valued. You can pay your contribution now by clicking on the ‘Pay Now’ tab at www.osrai.com and entering the email address you use to receive school emails. All children whose bill is fully paid by the end of October will enter a draw to receive a full refund of the bille.

Bainne Scoile

Tá an-áthas orainn go mbeidh bainne laethúil ar fáil do pháistí na scoile i mbliana. Is €35 don bhliain ar fad atá i gceist agus is luach iontach airgid atá ann.

We are delighted that Glanbia have reduced the price of school milk for this School year to €35 for both size cartons 189ml & 330ml.  This represents fantastic value for money. We have decided to take payment for the full year this year and we strongly encourage you to avail of the offer to improve bone and general health in our children, supplied by our local dairy company. If you would like your child to get milk at lunchtime please pay online 
at www.osrai.com or via cheque.

Lón Sláintiúil-Buíochas don dtacaíocht

Cuirimid in iúil duit féachaint ar na treoirlínte atá curtha amach againn faoin lón sláintiúil sa scoil.

We remind you to look again over our Healthy Lunches policy on the link below. Our policy is designed to make life easier for you as parents in choosing the healthy option for your child in their school nutrition every day and to help us have a consistent set of rules for all our children. Please ensure also that in-keeping with our Green School policy that your child brings their food and drinks in reusable containers and that we avoid tin foil, cling-film and all other unnecessary packaging in their lunch boxes and it would be great if you could teach them how to rinse out yoghurt cartons, milk cartons etc before they are recycled in school.

http://www.osrai.com/polasaithe-na-scoile-school-policies/polasai-lon-slaintiuilhealthy-lunch-policy/

Club Obair Bhaile

Beidh ár gclubanna club obair bhaile ag tosú ar an Luan seo chugainn, an 10 Meán Fomhair. Tá nótaí seolta chugat le páistí go bhfuil suim acu a bheith páirteach agus bíonn an-éileamh ar seo i gcónaí. Seol an nóta ar ais chomh tapaidh agus gur féidir.

Our school will again provide after school homework clubs from Monday to Thursday for an hour after school. Places are now being allocated so we ask you to return the forms emailed to you as quickly as possible to reserve a place.

Ranganna Gaeilge

Beidh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí ar siúl sa scoil ag tosú le ar an gCéadaoin an 26 Meán Fomhair má tá go leor éileamh ann. Is €40 le haghaidh ocht seachtain an táille agus is Mícheál Ó Máirtín, ár n-iarphríomhoide atá chun na ranganna a rith. Beidh fáilte roimh tosaitheoirí agus feabhsathóirí agus má tá suim agat cur glaoch ar Eibhlín san oifig nó seol ephoist go eolas@osrai.com le d’ainm agus uimhir teangmhála.

If you want to get your Gaeilge back up and running, Mícheál Ó Máirtín, our former Principal will be teaching classes for parents in the school this term, starting on Wednesday the 26th September if there is sufficient demand.  The cost is just €40 for eight weeks and beginners and improvers are welcome. If you would like to take part call Eileen in the office or email eolas@osrai.com with your name and contact number.

Playball ar ais

The Playball company began again this Thursday 6th Sept. The cost is €70 for ten weeks of this after-school sports service for children from Naíonáin Bheaga to Rang a 4. You can get more information at www.playballsoutheast.ie

Rince Ghaelach

Tosóidh rinnce gaelach ag Múinteoir Evelyn an Luan seo chugainn agus beidh sí ag cur ranganna i ndiaidh am scoile ar fáil dóibh siúd go dteastaíonn sé uathu chomh maith.

Our class Irish dancing classes begin again on Monday next and Múinteoir Evelyn will also provide classes after school on Monday also.

Peil Ghaelach

Thosaigh tréanail do pheil ghaelach na mbuachaillí agus cailíní ag tosú ar an Luan seo i ndiaidh am scoile óna 3.00 go 4.30 pm. Tá failte roimh gach páiste ó Rang a 4-6 a bheith bainte leis. Bí cinnte go bhfuil bróga peile, brístí ghearra agus cosantóir fiacla ag do pháiste. Beidh na buachaillí ag tréanáil i nGort na Learóige (páirc Séamus Stiofáin) agus na cailíní ar pháirc astro na scoile.

The Cumann na mBunscoil football season starts immediately with training for our boys and girls teams having started on Monday afternoon from 3-4.30 pm in Larchfield (James Stephens pitch)for the boys and on the school Astro pitch for the girls. All children from 4th to 6th class are welcome to come along and please ensure your child has shorts, football boots or runners and most importantly mouth guards to protect their teeth which are now compulsory.

Camógaíocht-Cill Chainnigh Abú

Guímid gach rath ar imreoirí chamógaíochta an chontae ar an Domhnach seo i gcoinne Corcaigh. We wish the Kilkenny camogie senior team the very best in Sunday’s All Ireland final against Cork.

Craobh Mionúir

Comhbhrón lenár n-iarscoláire, Eoin Mac Giolla Phóil a bhí ar an bpainéal mionúir a chaill craobh na hÉireann i mí Lúnasa.

Commiserations to past pupil  Eoin Mac  Giolla Phóil and the county team who lost out in the All-Ireland Minor hurling final in August. Beidh lá eile!

Ceol agus canadh

Beidh cór na scoile an-ghnóthach ar fad i mbliana. Beidh siad ag glacadh páirt i gceolchoirm na Leoin roimh Nollaig  agus i bhFéile Cheoil Chill Chainnigh san Earrach. Tosóidh an chleachtadh chóir ag am lóin ar an Luan an 17 Meán Fomhair agus iarraimid ort do pháiste a spreagadh chun a bheith páirteach.

Mar an gcéanna le Grúpa Cheoil na Scoile, an bhféadfá do pháiste a mholadh chun a bheith páirteach. Ba bhreá linn dá mbeadh an ghrúpa cheoil lán go barra i mbliana le buachaillí agus cailíní.

Our school choir are due to have a very busy year, taking part in the Lion’s Club charity concert in December and Kilkenny Music Festival in the spring. Choir practice begins on Monday 17th September at lunch time and we ask you to urge your child to take part. We also hope to have our traditional music group up and running in the near future and again ask you to encourage your child to take part. If your child is attending violin, flute or other instrumental classes, they can easily add a few traditional tunes to their repertoire. Of course singing and music continue in each classroom too and remember to have the feadóg stáin in the bag at all times. Here’s to a music-filled year!

Toghchán tuismitheora

Táimid  an-bhuíoch do John Grace atá taréis feidhmiú mar ionadaí na dtuismitheoirí agus mar chisteoir ar ár mbord bainistíochta le roinnt blianta anuas. Toisc go bhfuil páiste deireanach John taréis an scoil a fhágaint, tá orainn ainmní nua fireann a thoghadh anois don gcuid eile de thréimhse an bhoird go deireadh 2019. Beidh cruinniú ar siúl sa scoil ar an Máirt an 25 Meán Fomhair ag 7.00 pm. Is féidir tuismitheoir a ainmniú ar an oíche. Má tá níos mó ná ainmniúchán amháin, beidh toghchán againn ar an oíche. Bedh cruinniú cinn bhliana ár gCoiste na dTuismitheoirí ar siúl ar an oíche chéanna ag 7.30 pm agus iarraimid ort a bheith páirteach sa choiste tábhactach seo sa scoil.

We are hugely grateful to John Grace who has served as one of our parent’s nominees and as treasurer on our Board of Management in recent years. Because John’s youngest child has left the school, he cannot continue in this position and we must now seek the election of a new male parents nominee, to serve until the end of the board’s term at the end of 2019. We will hold a meeting to elect the new nominee on Tuesday September 25th at 7.00 pm. Nominations are made from the floor on the night and an election will take place if more than one candidate is nominated.

This meeting will be followed by the AGM of our Parents Association at 7.30 pm. We strongly encourage you to consider becoming involved in our Parents Association, either as a class parents rep or as an officer. Our current committee have given great service over recent years and we would love to see new members offering their services.

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts