Éiteas na scoile


Is bunscoil lán-Ghaelach mheascaithe í Gaelscoil Osraí. Is faoi phatrúnacht an Easpaig atá an scoil agus is ar theagasc na hEaglaise atá moráltacht na scoile bunaithe.

An phríomhaidhm atá againn i nGaelscoil Osraí ná oideachas a chur ar fáil do na daltaí go léir. Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a gcuid ama sa Ghaelscoil, agus go mbeidh cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo.

Tá sé mar aidhm ag Gaelscoil Osraí a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi.

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil.


School Ethos


Gaelscoil Osraí is a mixed primary school. Our school operates under the patronage of the Roman Catholic diocese of Ossory and the teachings of the church are the basis of the morality of the school.

Our principal aim in Gaelscoil Osraí is to provide an excellent education for all of the pupils under our care. It is our objective that the life of the school would have a positive impact on the lives of our pupils for as long as they attend our school and that they would have positive memories of their school lives afterwards.

The aim of the school is to develop the goodness in each child to our maximum ability and to encourage the child to always seek the good in all around them.

Gaeilge is the language of our school. It is through the medium of Gaeilge that the child participates in all school related activities.